دولت ایالات متحده از ۱۱ می ۲۰۲۳ مانع ورود پناهندگان از مرزهای مشترک با مکزیک شده و حالا این موضوع به بحران انسانی تبدیل شده است.